Adatkezelési tájékoztató - TippmixPro

Általános adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató kamerarendszerhez

Adatkezelési tájékoztató Guest WIFI szolgáltatáshoz

Adatkezelési tájékoztató Játékoskártyához

Pénzmosási törvényhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató online fogadási rendszer

Adatkezelési tájékoztató Okoslottóhoz

A Szerencsejáték Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság)
Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580 telefonszámon.

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatved@szerencsejatek.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérelmet kizárólag írásban fogad el azzal a kivétellel, ha a szóban előterjesztett kérelem közlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése alapján a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor, úgy azt írásba foglaltnak kell tekinteni.

3. A Szerencsejáték Zrt. honlapjának címe:
www.szerencsejatek.hu

4. A tájékoztató jogszabályi háttere, a fogalmak jelentése

Jelen tájékoztató a fogalmakat jogszabályi alapjának 4. cikkében meghatározott értelemben használja. Ez a jogszabály a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet). A tájékoztatóban leggyakrabban az alábbi adatvédelemmel összefüggő fogalmak kerülnek felhasználásra:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

5. Adattovábbítás(ok)

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

A fentieken túl az érintett személyes adatai csak abban az esetben kerülnek harmadik fél részére továbbításra, amennyiben ahhoz az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulását adja, amely harmadik félről a konkrét adatkezelési tevékenységgel összefüggésben tájékozódhat.

6. Az Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések:

Az érintettek személyes adatait fokozott biztonsági intézkedések védik, különösen, de nem kizárólagosan: fizikai biztonsági intézkedések (kártyás beléptetés, képrögzítő, kamera rendszer, tűzvédelem,), hálózati védelmi eszközök (tűzfal, behatolás védelmi rendszer, hálózati végpont védelmi eszközök), alkalmazás szintű logikai védelmi eszközök (felhasználói jogosultság beállítások, naplózás, naplóállományok elemzése, tartalomszűrés).

7. A felhasználó felelőssége

Amennyiben Ön bejelentkezési azonosítóval, jelszóval rendelkezik a Társaság valamely rendszerébe történő belépéshez, az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen azok védelmére, adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, amely az azonosító és jelszó felhasználásával jön létre. A szolgáltatást igénybe vevő gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaélésekért a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.

8. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy hónap:

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket), adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz, az automatizált döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár).
  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ez az elfeledtetéshez való jog.
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • az adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a Társaság az online felhasználói fiók adatainak mentése útján biztosítja.
  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • az érintett joga arra vonatkozóan, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

z egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

Érvényes: 2018.05.25.-től

Szerencsejáték Zrt.

Fokozd az élményt!

Az általad használt böngészőben jelenleg nincs engedélyezve a Javascript kódok futtatása, emiatt oldalunkat nem tudod teljes értékűen használni. Kérjük keresd böngésződben a Beállítások / Javascript menüpontot az engedélyezéshez vagy válts böngészőt, hogy részesülj a teljes élményből.

Ajánlott böngészők