Adatkezelési tájékoztató - TippmixPro

Általános adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató kamerarendszerhez

Adatkezelési tájékoztató Guest WIFI szolgáltatáshoz

Adatkezelési tájékoztató Játékoskártyához

Pénzmosási törvényhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az internetes játék és fogadási rendszerhez

Adatkezelési tájékoztató összeférhetetlenségi nyilatkozatok kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató Edzők Ligája

Adatkezelési tájékoztató nyereményigénylés

Adatkezelési tájékoztató ügyfélszolgálati tevékenyseg

Adatkezelési tájékoztató számhúzójelölt sorsoláshoz

Adatkezelési tájékoztató toborzáshoz és kiválasztáshoz

Hozzájárulási nyilatkozat sablon toborzás

Adatkezelési tájékoztató játékosaink fogadóink észrevetelei

Adatkezelési tájékoztató ÉTO rendszer

Adatkezelési tájékoztató beléptetőrendszer

Adatkezelési tájékoztató elektronikus és postai levélhez

Adatkezelési tájékoztató "Second Chance" rendszerhez kapcsolódóan

A Szerencsejáték Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai

Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
A Társaság honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580 telefonszámon.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatved@szerencsejatek.hu

2. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata

A Társaság adatkezelési tájékoztatóiban a fogalmakat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikkében meghatározott értelemben használja.

3. Adattovábbítás(ok) - címzettek

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) rendelkezésére bocsátani.

4. Az Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

Az érintettek személyes adatait fokozott biztonsági intézkedések védik, különösen, de nem kizárólagosan: fizikai biztonsági intézkedések (kártyás beléptetés, képrögzítő, kamera rendszer, tűzvédelem,), hálózati védelmi eszközök (tűzfal, behatolás védelmi rendszer, hálózati végpont védelmi eszközök), alkalmazás szintű logikai védelmi eszközök (felhasználói jogosultság beállítások, naplózás, naplóállományok elemzése, tartalomszűrés).

5. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

  • A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jogot az adatkezelő ügyfélszolgálata útján, írásban vagy elektronikus úton biztosítja, az érintettnek az adatkezelőnél nyilvántartott elérhetőségein.
  • A helyesbítéshez való jogot az adatkezelő ügyfélszolgálatán előterjesztett kérelemre biztosítja. A kérelem alátámasztására szükséges a helyes, pontos adatokat bizonyító okirat(ok) bemutatása.
  • A törléshez való jogot az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén érvényesítheti, az ügyfélszolgálat útján. A személyes adatokat az adatkezelő akkor is törli, ha az érintett bizonyítja, hogy azok kezelése jogellenes. Ilyen eset különösen, ha az érintett adataival visszaélve, ismeretlen harmadik személy kezdeményez adatkezelést az adatkezelőnél. Ha az adatokat az adatkezelő valamely címzettel közölte, az elfeledtetéshez való jog alapján értesíti a címzett(ek)et.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jogot az adatkezelő az ügyfélszolgálatán előterjesztett kérelemre biztosítja. A kérelem alátámasztásához szükséges az érintett panaszának leírása, jogi igényének valószínűsítése. Adatkezelő a korlátozást – ellenkező hatósági felhívás hiányában – 6 hónapig tartja fenn.
  • Az adathordozhatósághoz való jogot az adatkezelő az ügyfélszolgálata útján, írásban vagy elektronikus úton előterjesztett kérelemre biztosítja, az érintettnek az adatkezelőnél nyilvántartott elérhetőségein, pdf, xls, csv formátumban.
  • A tiltakozáshoz való jogot a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezeléssel szemben terjeszthető elő írásban vagy elektronikus úton. A tiltakozást az Adatkezelő elbírálja, és az adatkezelést megszünteti, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, különösen, ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az alábbi jogokkal az érintett személyesen (1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., telefonon (06-1-201-0580-as telefonszámon), illetve írásban (1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. vagy az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu e-mail címen) élhet. Az adatkezelő a választ az igény beérkezésétől számított 30 napon belül adja meg.

Az adatkezelési tájékoztatóban található érintetti jogokról a GDPR III. fejezetében találhat pontos leírást.

6. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Honlap: www.naih.hu

7. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

Szerencsejáték Zrt.

Fokozd az élményt!

Az általad használt böngészőben jelenleg nincs engedélyezve a Javascript kódok futtatása, emiatt oldalunkat nem tudod teljes értékűen használni. Kérjük keresd böngésződben a Beállítások / Javascript menüpontot az engedélyezéshez vagy válts böngészőt, hogy részesülj a teljes élményből.

Ajánlott böngészők