1.0.230
Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

a Szerencsejáték Zrt. által működtett távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszeréhez kapcsolódóan

 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) a Tippmixpro fogadás és a V-sport Pro fogadás igénybevételét biztosító szolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújt a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszerébe regisztráló ügyfelei számára.  A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációs folyamat során és a létrejött üzleti kapcsolat fennállása alatt adatkezeléssel járó tevékenységek valósulnak meg az Adatkezelő által önállóan meghatározott, valamint jogszabályban előírt célok teljesítése érdekében. Társaságunk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt tájékoztatási kötelezettségének való megfelelése céljából a szolgáltatás igénybevételét kezdeményező, valamint a szolgáltatást használó természetes személyek, mint érintettek számára a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó különböző adatkezelési célok legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

Tartalom:

 

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 2. A szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális fogalmak meghatározása
 3. A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszerhez kapcsolódó egyes adatkezelési célok jellemzői
 4. A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer működtetéséhez igénybe vett adatfeldolgozók
 5. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok
 6. Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek

 

 

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SzZrt.)

(rövidített elnevezés: Szerencsejáték Zrt., székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; adószáma: 10580204-2-44; cégjegyzékszáma: 01 10 041628)

Az adatkezelő elérhetőségei:

Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

Telefonszáma: 06-1/201-0580

E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu

Weboldala: www.szrt.hu

A Szerencsejáték Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

E-mail címe: adatved@szerencsejatek.hu

Levelezési címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

2. A szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális fogalmak meghatározása

 • Jelszó: az internetes fogadási módban – a regisztráció során a regisztrációt végző által megadott titkos kód, amelynek későbbi használata megakadályozza, hogy a belső egyenlegen lévő összeghez illetéktelen személy hozzáférjen. A jelszót csak az azt megadó személy ismeri, a fogadási rendszerből más számára nem érhető el, a regisztrációt létrehozó azt az akaratától függően megváltoztathatja.
 • Szerencsejáték-felügyeleti hatóság: Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.; levelezési címe: 1538 Budapest, Pf. 547).

 • Szerver: a szerencsejáték műszaki-informatikai rendszer részét képező, adattárolásra és feldolgozásra szolgáló eszköz.
 • Szervező: a Szerencsejáték Zrt., aki a szolgáltatás nyújtására jogosult szervező.
 • Szolgáltató: a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt ügyfél-átvilágítási és ügyfél-azonosítási intézkedések elvégzésére köteles Szerencsejáték Zrt.
 • Ügyfél-átvilágítás: a távszerencsejátékot szervező szolgáltató által a játékos nyilvántartásba vételekor elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések.
 • Üzleti kapcsolat: a játékos nyilvántartásba vétele a távszerencsejáték szervezőjénél.
 • Távszerencsejáték: kizárólag hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett fogadás.
 • Technikai fiók: az SzZrt. a regisztrációs folyamat megkezdését követően technikai fiókot hoz létre, amelyet a fogadó a regisztráció sorsán megadott e-mail címére továbbított linkre való kattintással tud elfogadni.

3. A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszerhez kapcsolódó egyes adatkezelési célok jellemzői

Az alábbiakban ismertetjük, hogy az Adatkezelő milyen eltérő célok érdekében végez adatkezeléssel járó tevékenységet a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer igénybevételéhez szükséges regisztrációs folyamat során és a szolgáltatás használatához kapcsolódóan, továbbá adatkezelési célonként tájékoztatást nyújtunk arról, hogy a konkrét adatkezelési cél megvalósítása milyen jogalapon történik, mely személyes adatok kezelését érinti és azokhoz Adatkezelő milyen forrásból jut, mennyi ideig tart az adatkezelés és kik lesznek azok a címzettek, akik a kezelt személyes adatokat megismerhetik, illetve részükre azokat az Adatkezelő továbbítja.

A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer igénybevételéhez szükséges regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységek
Az adatkezelés célja: A vonatkozó Részvételi szabályzatokban foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációs folyamat keretében – a lent felsorolt személyes adatok és nyilatkozatok alapján – technikai fiókot hoz létre a Szerencsejáték Zrt. a regisztrációt végző személy számára, amelyet a regisztráció során megadott e-mail címére továbbított linkre való kattintással – legkésőbb 30 napon belül – el kell fogadnia az érintettnek ahhoz, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges teljes regisztrációs folyamat folytatódjon.

A technikai fiók létrehozása érdekében végzett adatkezelés célja, hogy annak megerősítésével a regisztráció során megadott adatok a sikeres teljes regisztráció megvalósulásáig tartó – a regisztrációhoz szükséges lépések megtételére irányuló – folyamatban mindvégig rendelkezésére álljanak a regisztrációhoz kapcsolódó intézkedések lefolytatása céljából.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amelynek értelmében az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az érintett személyes adatok megadása és a hivatkozott linken keresztül történő megerősítés hiányában a technikai fiók nem jöhet létre.

A kezelt személyes adatok köre és azok forrása: ·         felhasználó név (kötelező adatként a felhasználót azonosítja a felhasználó fiókjához kapcsolódóan),

·         e-mail cím (kötelező adatként a felhasználói fiókot azonosító adat, valamint a szolgáltatás igénybevételét biztosító szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartásra szolgáló adat rendszerüzenetek és egyedi – nem reklámcélú – megkeresések céljából, amennyiben az érintett a reklámcélú ajánlatok fogadásához külön hozzájárul és az ajánlatok e-mail csatornán történő fogadásához engedélyt ad),

·         jelszó (kötelező adat, amely az illetéktelen bejelentkezéstől védi a felhasználó fiókot),

·         nyilatkozat az adatkezelési tájékoztató megismeréséről és megértéséről (kötelező adat),

·         nyilatkozat arról, hogy a regisztráció során az adatokat a saját nevében szolgáltatja az érintett (kötelező adat),

·         nyilatkozat arról, hogy a távszerencsejátékban kizárólag saját nevében kíván részt venni az érintett (kötelező adat),

·         nyilatkozat a Részvételi szabályzat elfogadásáról (kötelező adat),

·         okmány típusa (kötelező adat),

·         okmányazonosító (kötelező adat),

·         okmányon szereplő családi név (kötelező adat),

·         okmányon szereplő utónév (kötelező adat).

·         születési hely (kötelező adat),

·         születési idő (kötelező adat),

·         anyja születési családi neve (kötelező adat),

·         anyja születési utóneve (kötelező adat),

·         állampolgárság országa (kötelező adat),

·         nyilatkozat arról, hogy az érintett a kiemelt közszereplői érintettségéről a későbbiekben fog nyilatkozatot tenni (opcionális adat).

·         irányítószám (kötelező adat),

·         város (kötelező adat),

·         közterület neve (kötelező adat),

·         közterület jellege (kötelező adat),

·         házszám (kötelező adat),

·         épület (opcionális adat),

·         lépcsőház (opcionális adat),

·         emelet (opcionális adat),

·         ajtó (opcionális adat).

·         hozzájárulás reklámcélú ajánlatok fogadásához (opcionális adat),

·         a reklámcélú ajánlatok fogadására megjelölt csatornák (e-mail cím, telefonszám, postai cím),

·         telefonszám, (opcionális adatként a szolgáltatás igénybevételét biztosító szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartásra szolgáló adat egyedi – nem reklámcélú – megkeresések céljából. Amennyiben az érintett a reklámcélú ajánlatok fogadásához külön hozzájárul és az ajánlatok telefonos csatornán történő fogadásához engedélyt ad, úgy reklámcélú megkeresésre szolgáló adatként is kezeli a Társaság).

 

Kezelt személyes adat a technikai fiók megerősítésére szolgáló link is, amelyet adatkezelő generál az érintett számára.

 

 

Az adatok forrása:

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak. A lakcím adatok érvényes személyazonosító adatok megadása esetén a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által üzemeltetett személyiadat- és lakcímnyilvántartásból előtöltődnek a regisztrációhoz kapcsolódó ügyfél-átvilágítás keretében. Amennyiben az ügyfél a regisztráció során hibásan rögzít valamely személyazonosító adatot és ennek okán a lakcímadatok előtöltése meghiúsul, úgy a regisztrációhoz szükséges lakcím adatokat az ügyfél adja meg a Társaság számára.

Az adatkezelés időtartama: A jelen cél érdekében megadott személyes adatok kezelése a technikai fiók megerősítésére szolgáló link érvényességi idejének (30 nap) elteltéig tart, amennyiben azt az érintett a megküldött linkre való kattintással nem erősíti meg.

Abban az esetben viszont, ha az érintett a fenti határidőn belül a technikai fiókot létrehozza a kiküldött linkre történő kattintással, úgy a fent felsorolt adatokat a Társaság a teljes regisztráció elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelési célból a játékos 3.2 pont szerinti nyilvántartásba vételének időpontjáig kezeli.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése, amelynek értelmében a Szervező a játékost a sikeres teljes regisztrációt követően köteles nyilvántartásba venni.
Az adatkezelés jogalapja: A játékos nyilvántartásba vételével járó adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, amelynek alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a jogi kötelezettséget az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 19. és 20. §-ai határozzák meg az adatkezelő számára.

Az adatok megadása nélkül a játékos számára a játékban való részvétel nem biztosítható.

A kezelt személyes adatok köre és a személyes adatok forrása: ·         a játékos elektronikus levelezési címe,

·         a játékos egyedi és nem módosítható felhasználóneve,

·         önkizárás ténye és időszaka,

·         önkorlátozó intézkedés tárgya és időtartama,

·         a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló SZTFH rendeletben meghatározott, az önkizárástól és önkorlátozástól eltérő eszközökkel és intézkedésekkel kapcsolatban előírt adatok,

·         a szervező által a játéktervben és a részvételi szabályzatban meghatározott további adatok,

·         családi és utónév,

·         születési családi és utónév,

·         születési hely és idő,

·         anyja születési neve,

·         lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,

·         állampolgárság,

·         azonosító okmány típusa, száma,

·         a játékos nyilatkozata

o   az adatai kezeléséhez kapcsolódóan,

o   arról, hogy a regisztráció során az adatokat a saját nevében szolgáltatja,

o   a távszerencsejátékban kizárólag saját nevében kíván részt venni.

 

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak, kivéve azokat az adatokat, amelyek az önkorlátozó intézkedésekkel kapcsolatban a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kerülnek Adatkezelő birtokába.

 

 

Az adatkezelés időtartama:

A nyilvántartásba vett adatok kezelése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt rendelkezésekkel összhangban az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig elteltéig tart.

 

Címzettek: A kezelt személyes adatokat kérésre a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) mint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére hozzáférhetővé kell tenni.
Az adatkezelés célja: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 6. § (1) bekezdése alapján a szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor, ennek keretében köteles az ügyfelet azonosítani, személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni, az azonosítás során pedig az ahhoz szükséges adatokat rögzíteni.

Az ügyfél-átvilágítás körében az ügyfél köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Pmt. 4. § (2)–(4) bekezdésének mely hivatkozása alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.

Ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információkat.

Az adatkezelés jogalapja: Az ügyfél-átvilágítással megvalósuló adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, amelynek értelmében az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a jogi kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdésének a) pontja, a 7. §-a, továbbá a 9/A. § és a 10.§-a határozzák meg az adatkezelő számára.

A személyes adatok megadása az ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez szükséges, annak hiányában a játékban való részvételhez szükséges üzleti kapcsolat a regisztrációt végző személlyel nem létesíthető.

A kezelt személyes adatok köre és a személyes adatok forrása: Adatkezelő az ügyfél-azonosítás során az ügyfél alábbi adatait köteles rögzíteni:

·         családi és utónév,

·         születési családi és utónév,

·         állampolgárság,

·         születési hely, idő,

·         anyja születési neve,

·         lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,

·         azonosító okmányának típusa és száma,

·         kiemelt közszereplői minőség,

·         kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára vonatkozó adat,

·         kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személykénti minőség,

·         pénzeszközök forrására vonatkozó információk,

·         vagyon forrására vonatkozó információkat,

·         ügyfél-azonosítás időpontja és eredménye (adat az érvényes regisztrációról).

 

A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében jogosult közhiteles nyilvántartásból adatlekérdezést végezni:

·         magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát a személyi azonosítót igazoló oldala kivételével (ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található),

·         külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.

A szolgáltató a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az üzleti kapcsolatra vonatkozóan az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

·         a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,

·         az ügyfél-átvilágítás módjának meghatározása érdekében az ügyfél kockázati szintjét,

·         a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód),

·         információt az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről.

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Pmt.-ben, valamint az annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.

Adatkezelő az ügyfél-átvilágítás során birtokába jutott személyes adatokat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

Címzettek: Adatkezelő a személyes adatokat hivatalos megkeresés esetén a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a pénzügyi információs egység, nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság részére köteles továbbítani, hozzáférhetővé tenni.

az ügyfél-átvilágítás során a személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a megadott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az okmány érvényességének megállapítása céljából a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által üzemeltetett személyiadat- és lakcímnyilvántartásba továbbításra kerültek.

A szolgáltató pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a Pmt. 30. §-a alapján köteles a pénzügyi információs egységnek haladéktalanul írásban bejelentést (a továbbiakban: bejelentés) tenni.

Az adatkezeléshez kapcsolódó célok: Adatkezelőnek, mint szolgáltatónak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (Pvkit.) foglaltaknak megfelelően   rendelkeznie kell olyan szűrőrendszerrel, amely biztosítani képes a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtását (a továbbiakban: szűrés végrehajtása).

Adatkezelő a Pvkit. 16. § (1) bekezdése szerinti személyes adatok közlésével – haladéktalanul köteles bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik (a továbbiakban: bejelentés).

Ha a hatóság a hivatalosan tudomására jutott információk, illetve a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat eredményeképpen megállapítja, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya rendelkezik Magyarország területén pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó befagyasztandó vagyonnal, erről a vizsgálat eredményének megküldésével a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul értesíti a bejelentést tevő szolgáltatót (a továbbiakban: értesítés vagyoni korlátozásról).

Az adatkezelés jogalapja: A szűrés végrehajtása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ez a jogos érdek a Pvkit. 3. § (6) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek történő megfelelés biztosítása.

 

A bejelentés érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a jogi kötelezettséget az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg az adatkezelő számára.

 

A vagyoni korlátozásról szóló értesítéssel összefüggésben végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ez a jogos érdek a Pvkit. 5. és 6. §-aiban foglalt rendelkezések érvényre juttatásának elősegítése.

 

A kezelt személyes adatok köre és a személyes adatok forrása: A szűrés végrehajtása és a bejelentés érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

·         azonosító adatok:

o   családi és utónév,

o   születési családi és utóneve,

o   állampolgárság,

o   születési hely, idő,

o   anyja születési neve,

o   lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,

o   azonosító okmány típusa és száma,

Az azonosító adatok közvetlenül az érintettől származnak

·         a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső vagyonon a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező természetes személy fenti azonosító adatai,

·         a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat által közzétett egyéb azonosító adatok.

·         a szűrések végrehajtás érdekében kezelt további adatok mindazok az adatok, tények, körülmények mint személyes adatok, amelyek a szűrés teljesítése során keletkeztek. Ezek az adatok az adatkezelő által a szűrés végrehajtása során előállított adatok, illetve a fogadó tevékenységéből eredő adatok.

A vagyoni korlátozásról szóló értesítéssel kapcsolatban a fenti azonosító adatokat és a befagyasztandó vagyon azonosításához szükséges – rendelkezésre álló – adatokat.

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak kivéve azokat az adatokat, amelyekhez Adatkezelő az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által közzétett forrásból jut hozzá.

Az adatkezelés időtartama: A szűrések teljesítése során keletkezett adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti előírásokkal összhangban a szolgáltató a szűrés végrehajtásától számított nyolc évig köteles megőrizni.

A bejelentéssel megvalósuló adatkezelés a bejelentés haladéktalan megtételének időpontjáig tart.

A vagyoni korlátozásról szóló értesítéssel összefüggésben végzett adatkezelés a mentesítési eljárás lefolytatására rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőség fennállásáig, mentesítési eljárás esetén az arról szóló döntés meghozataláig tart.

Címzettek: Bejelentés esetén az adatok továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv) részére.
Az adatkezelés célja: Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt. A szerencsejáték-szervezőnek a felelős játékszervezés elvének megfelelően el kell végeznie a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (Szjtv.) és külön jogszabályban előírt, a 18 éven aluli személyek játéktilalmának biztosítását szolgáló intézkedéseket.
Adatkezelés jogalapja: Az életkor ellenőrzése érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget az Szjtv. 1. § (5b) bekezdése írja elő az adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: Az életkor ellenőrzése az alábbi adat ellenőrzésével valósul meg:

·         születési dátum (a személyes adat közvetlenül az érintettől származik).

Az életkor ellenőrzés alapján keletkezett adat:

·         a regisztrációt végző személy a 18. életévét betöltötte (az adat az adatkezelő által keletkezet).

Az adatkezelés időtartama: Szervező az életkor ellenőrzésével összefüggésben végzett adatkezelés alapján keletkezett adatot az adat keletkezésétől számított 6 évig köteles megőrizni.
Az adatkezelés célja: Szervező a játékos nyilvántartásba vételének megkezdésekor a játékos részére játékosi egyenleget hoz létre és vezet, amely alkalmas a játékosi egyenleg eseményeinek – különösen a befizetés és a kifizetés teljesítésének – teljes körű és ellenőrizhető nyilvántartására.
Az adatkezelés jogalapja: A játékosi egyenleg létrehozása és kezelése érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a jogi kötelezettséget az Szjtv. 29/H. § (5) bekezdése, valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 23. §, 24. § és 25. §-ai határozzák meg Szervező számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: ·         játékosi azonosító adatok:

·         felhasználónév,

·         játékos azonosító,

·         a játékosi egyenleg eseményei:

·         a játékosi egyenleget növelő és csökkentő tételek, valamint ezek jogcíme és mértéke, illetve a befizetés/kifizetés időpontja (óra/perc/másodpercben megjelölve),

·         a játékosi egyenleg összesített egyenlege adott időpontra vonatkozóan.

·         a fogadási esemény kimenetelére felhelyezett tét összege óra/perc/másodpercben megjelölve,

·         az elért nyeremény összege és az egyenlegen való jóváírás időpontja (óra/perc/másodpercben megjelölve),

·         az SzZrt. által meghirdetett bónusz akciókhoz kapcsolódóan az SzZrt. által jóváírt különböző bónusz összegek,

·         fogadási esemény megnevezése, azonosítója, a fogadási esemény kezdő időpontja (óra/percben megjelölve),

·         a játékosi egyenleg felfüggesztése esetén:

·         a felfüggesztés ténye, időpontja, oka,

·         a felfüggesztés megszüntetésének ténye és időpontja,

·         a játékos elektronikus levelezési címe a felfüggesztésről, illetve annak megszüntetéséről való értesítése érdekében.

 

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év elteltéig, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresése esetén az adatkezelés a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig tart.
Az adatkezelés célja: Távszerencsejátékban nem vehet részt az a személy, akit a bíróság a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett, vagy akinek cselekvőképességét a bíróság a szerencsejátékokkal összefüggő jognyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozta. Az adatkezelés e követelmény biztosítása céljából szükséges, amelynek Szervező a felelős játékszervezés elve alapján köteles megfelelni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget az Szjtv. 1. § (6) bekezdése, valamint a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet 7 ‒ 8.§-ai írják elő az adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: ·         a bírósági korlátozás alatt álló személy személyes azonosító adatai:

o   családi és utónév,

o   születési családi és utónév,

o   anyja neve,

o   születési hely és idő,

o   azonosító okmány típusa és száma,

o   lakcím,

A kezelt személyes adatok forrása: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a szervező részére az általa vezetett játékosvédelmi nyilvántartásban kezelt személyes adatokból vissza nem fejthető alfanumerikus kódot tartalmazó elektronikus kivonatot készít. A hatóság elektronikus úton a szervező rendelkezésére bocsátja az alfanumerikus kód képzésére alkalmas eljárást. A szervező elektronikus kivonat naponta történő letöltésével és felhasználásával végzi el a játékosvédelmi nyilvántartásba való betekintést, majd összehasonlítja a nyilvántartásában szereplő játékosok személyes adataiból képzett alfanumerikus kódot a kivonatban szereplő alfanumerikus kódokkal. Amennyiben egyezést talál, a szervező az érintett játékos nyilvántartásba vételét megtagadja, illetve a nyilvántartásba vett játékos részére nem biztosít játéklehetőséget.

 

Az adatkezelés időtartama: A szervező a játékosvédelmi nyilvántartás alapján, illetve az ellenőrzésből eredően rendelkezésére álló adatokat, okiratokat az adat, okirat rendelkezésre állásától számított 6 évig megőrzi.
Az adatkezelés célja: A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszerben kezelt adatok tárolására olyan rendszert kell kialakítani, amely egyértelmű információt szolgáltat az események, valamint azok rögzítésének pontos dátumáról és időpontjáról olyan módon, hogy az események, illetve azok rögzítésének időrendi sorrendje meghatározható legyen. A szervernek és a tartalékszervernek jogszabályban foglalt adatkört/információkat kell tételesen naplóznia.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 2. számú melléklete A) pontjának 6. alpontja, valamint B) pontjának 7., 8. és 9. alpontjai írja elő az adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: Adatkezelő a jelen cél érdekében az alábbi adatokat kezeli:

·         a kezdeti beállításokat és a változásokat,

·         a lejátszott játékokkal kapcsolatos összes lényeges információt, ideértve a befizetéseket, tét és nyeremény adatokat, bónusz játékokat, a nyerőkombinációt, a nyeremény-kifizetést, pénzügyi tranzakciókat,

·         a küldő és a cél állomás egyedi azonosíthatóságához szükséges adatokat (különösen IP címet, MAC címet, Port számát),

·         felhasználói belépéseket és kilépéseket,

·         az összes sikeres és sikertelen kapcsolódási kísérletet és eseményt,

·         a naplónak tartalmaznia kell az esemény megnevezését, dátumát, idejét másodperc pontossággal és az eseményt egyértelműen azonosító minden egyéb információt.

 

Az adatok Adatkezelőnél keletkeznek.

Az adatkezelés időtartama: A kezelt személyes adatokat szervező az adat keletkezésétől számított 6 évig köteles megőrizni.
Címzettek: Szervezőnek, mint a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer működtetőjének az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 2. számú melléklete B) pontjának 9. alpontja alapján biztosítania kell az ellenőrző hatóságok számára a naplókhoz történő hozzáférést.
A szolgáltatással összefüggő társasági intézkedésekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek
Az adatkezelés célja: A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az ügyfélre vonatkozóan a Pmt. 7–10. § alapján rendelkezésre álló adatok és okiratok, valamint az ügyfél kockázati szintjének meghatározása naprakészek legyenek, így különösen az ügyfélre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok és okiratok megváltozásáról történő tudomásszerzés esetén, a szolgáltató köteles ellenőrizni az ügyfeleiről rendelkezésre álló adatokat. Az ellenőrzési kötelezettséget a szolgáltató kockázatérzékenységi megközelítés alapján köteles elvégezni. Ha az ellenőrzés során a szolgáltatónak kétsége merül fel az adatok és a nyilatkozatok naprakészségét illetően, akkor ismételten elvégzi a kétség kizárásához szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedéseket.

Szervező a magas kockázati besorolású ügyfelek esetén az ismételt ügyfélátvilágítást évente, közepes kockázati besorolású ügyfelek esetén négy évenként hajtja végre.

 

Az adatkezelés a fenti cél megvalósításához szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az ismételt ügyfél-átvilágítás érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 12. § (1) és (1) bekezdéseiben foglalt előírás határozza meg adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és a személyes adatok forrása: Az ügyfélre vonatkozóan a Pmt. 7-10. § alapján rendelkezésre álló adatok és okiratokban foglalt adatok, amelyek az alábbiak:

·         családi és utónév,

·         születési családi és utónév,

·         állampolgárság,

·         születési hely, idő,

·         anyja születési neve,

·         lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,

·         azonosító okmányának típusa és száma,

·         kiemelt közszereplői minőség,

·         kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára vonatkozó adat,

·         kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személykénti minőség,

·         pénzeszközök forrására vonatkozó információk,

·         vagyon forrására vonatkozó információkat,

A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni, vagy jogosult közhiteles nyilvántartásból adatlekérdezést végezni:

·         magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát a személyi azonosítót igazoló oldala kivételével (ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található),

·         külföldi állampolgár esetében úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található.

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szolgáltató köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét, valamint ennek keretében köteles meggyőződni az okirat hitelességéről.

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak kivéve azokat az adatokat, amelyekhez Adatkezelő hatósági nyilvántartásból jut hozzá.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Pmt.-ben, valamint az annak felhatalmazásán alapuló jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.

Adatkezelő az ügyfél-átvilágítás során birtokába jutott személyes adatokat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a pénzügyi információs egység, a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés célja: A Szerencsejáték Zrt. mint szolgáltató fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles alkalmazni abban az esetben, ha az ügyfél magas kockázatú. Az ügyfelet magas kockázatúnak kell tekinteni a Pmt. 65. §-ában meghatározott saját kockázatértékelésén alapuló belső szabályzatban rögzített esetekben.   A szolgáltató ilyenkor a Pmt. 7–12. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles végrehajtani. A szolgáltató az említett ügyfél-átvilágítási intézkedések mellett beszerezheti az ügyfél vagyonának forrására vonatkozó információkat is.
Adatkezelés jogalapja: A fokozott ügyfél-átvilágítással megvalósuló adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget a Pmt. 16. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint ugyanezen szakasz (2) bekezdése írja elő az adatkezelő számára.

Az ügyfél vagyonának forrására vonatkozó információk beszerzésével megvalósuló adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely jogos érdeket adatkezelő a Pmt. 16. § (3) bekezdésének a) pontjára alapozott.

Tájékoztatjuk, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen jogos érdek alapján történő kezelése ellen. A tiltakozásához való jogáról részletesebben a jelen dokumentum végén található érintetti jogok cím alatt szerezhet bővebb információkat.

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: A Pmt. 7-12. §-ai alapján kezelt személyes adatok:

·         családi és utónév,

·         születési családi és utónév,

·         állampolgárság,

·         születési hely, idő,

·         anyja születési neve,

·         lakcímadatként a bejelentett lakóhely,

·         azonosító okmánya típusa és száma,

·         kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó nyilatkozat,

·         kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára vonatkozó minőségre vonatkozó nyilatkozat,

·         ügyfél-azonosítás időpontja és eredménye.

·         a szerződés

o   típusa

o   tárgya

o   időtartama,

·         az ügyfél-átvilágítás módjának meghatározása érdekében az ügyfélkockázati szintje,

·         a teljesítés körülményei,

·         információt az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről.

 

Pénzeszközök forrására vonatkozó adatok:

·         a pénzeszköz forrás nyilatkozat, valamint a forrást alátámasztó dokumentumok,

·         személyi igazolvány mindkét oldalának a másolata,

·         lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának a másolata.

 

 

A Pmt. 7-12. §-ai alapján kezelt személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak, kivéve az ügyfél-azonosítás időpontja és eredménye, valamint a szerződés típusa, tárgya és időtartama, az ügyfél-átvilágítás módjának meghatározása érdekében az ügyfélkockázati szintje, továbbá a teljesítés körülményei (hely, idő, mód), illetve az üzleti kapcsolat céljára és tervezett jellegére vonatkozó információk, amely adatok adatkezelőtől származnak.

Pénzeszközök forrására vonatkozó adatok közvetlenül az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a birtokába jutott fenti személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig kezeli, kivéve, amennyiben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától, pénzügyi információs egységtől, nyomozó hatóságtól, ügyészségtől vagy bíróságtól hivatalos megkeresés érkezik, mert ilyen esetben az adatkezelés a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított tíz évig tart.
Az adatkezelés célja: A játék tisztaságát veszélyeztető csalások és visszaélések megelőzésével összefüggő intézkedések érdekében végzett adatkezelési tevékenység az alábbi részcélok együtteséből tevődik össze:

·         csalások és csalási kísérletek szűrése, azonosítása: gyanús vagy kockázatosnak értékelt események, viselkedési minták (például átlagosnál nagyobb mértékű fogadások, szokatlanul nagy összegű nyeremények elérése stb.) és viselkedések, valamint játékos szokások változásának azonosítása,

·         az azonosított csalások és csalásgyanús események esetében a gyanús tranzakciók, fiók ismérvek nyilvántartásba vétele (worklist-re való felvétele),

·         a nyilvántartásba vett azonosított csalások és csalási kísérletek kivizsgálása, értékelése a releváns megállapítások megtétele céljából,

·         a kivizsgált esetekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása: a csalások, csalási kísérletek kivizsgálása után az Adatkezelő által foganatosított megfelelő intézkedések (belső egyenleg felfüggesztése, kitiltás) a csalással okozott körülmények orvoslása, illetve a csalások megelőzése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: A csalások és visszaélések megelőzése és kezelése során megvalósuló valamennyi adatkezelési tevékenység a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Jelen esetben az Adatkezelő jogos gazdasági érdeke egyrészt az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás, melynek szerves részét képezi, hogy megakadályozza a megkárosítására tett kísérleteket, valamint felderítse azokat, továbbá a játék tisztaságának megőrzéséhez fűződő jogos érdek.

Tájékoztatjuk, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen jogos érdek jogalap alapján történő kezelése ellen a Szerencsejáték Zrt.-nek a jelen adatkezelési tájékoztató első oldalán megadott elérhetőségei bármelyikén keresztül.

A kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása: A kezelt személyes adatok:

·         a játékos mindazon személyes adatai, amelyek alapján a játékos tevékenysége az Adatkezelő által csalásgyanúsnak értékelt viselkedésmintázatnak megfeleltethető (viselkedések és szokások változása) – a játékos tevékenységéből eredő adatok,

·         a játékost azonosító adatok:

az érintett azonosításához szükséges személyes adatok (ideértve a személyazonosság megállapítására szolgáló okmányon szereplő személyazonosító adatokat, játékosazonosító player ID) – játékostól eredő adatok, kivéve a player ID-t, amelyet az adatkezelő generált,

·         a csalás kivizsgálásával összefüggésben – a tényállás tisztázásához kapcsolódóan – mindazon adatok, tények, körülmények, mint személyes adatok, amelyek a csalás kivizsgálását érintő folyamat során keletkeztek vagy a vizsgálatot elősegítik – a játékos tevékenységéből eredő adatok,

·         az alkalmazott intézkedés végrehajtásához szükséges személyes adatok:

o   az alkalmazott intézkedés (belső egyenleg felfüggesztése, kitiltás) ténye, időtartama – adatkezelő által előállított adatok,

o   az intézkedés indoka – adatkezelő által előállított adatok,

o   az intézkedés foganatosításának napja – adatkezelő által előállított adatok,

az intézkedésről történő játékosi tájékoztatás érdekében kezelt kapcsolattartási adat – a játékostól származó adat.

Az adatkezelés időtartama: A csalások és csalási kísérletek szűrése és azonosítása érdekében végrehajtásra kerülő adatkezelés a szolgáltatással érintett jogviszony fennállásáig tart.

Az azonosított csalások és csalásgyanús események kivizsgálása, értékelése, nyilvántartása a nyilvántartásba vételtől számított legfeljebb 180 napig tart.

A kivizsgált esethez kapcsolódó intézkedések végrehajtása érdekében végzett adatkezelés az alkalmazott intézkedéstől számított 5 év elteltéig tart.

Címzettek: Amennyiben a csalással érintett tevékenység a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglalt tényállást is megvalósít, úgy az Adatkezelő a feljelentéshez és a nyomozás lefolytatásához szükséges adatokat továbbít az illetékes nyomozó hatóság (pl. NAV, Rendőrség) részére.
Profilalkotás: Az Adatkezelő a jelen adatkezeléssel elérni kívánt cél érdekében a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotást végez. A profilalkotást az Adatkezelő az érintettnek az Adatkezelő informatikai rendszerében tanúsított viselkedése, szokásai, valamint az azokban bekövetkezett változások alapján végzi. Amennyiben a profilalkotás alapján az Adatkezelő azt a következtetést vonja le, hogy az érintett csalásgyanús magatartást tanúsít, úgy első lépésként felveszi a csalásgyanús tevékenység nyilvántartásába (worklistre). Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy az érintett csalást vagy csalással összefüggésbe hozott károkozó tevékenységet valósított meg, úgy az Adatkezelő az eset elhárításához, orvoslásához szükséges megfelelő intézkedéseket (belső egyenleg felfüggesztése, kitiltás) alkalmaz.
Az adatkezelés célja: A szervező a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegő játékossal szemben az online bejelentkezés és a szerencsejátékban való részvétel megtagadása hatékony végrehajtása céljából nyilvántartást vezet (a továbbiakban: kitiltás nyilvántartása).

A játékos a nyilvántartott adatokról okirat kiállítását igényelheti.

A távszerencsejáték szervező a kitiltásról a játékost a kitiltással egyidejűleg, de legfeljebb a kitiltástól számított 8 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti (a továbbiakban: kitiltásról értesítés).

Az adatkezelés jogalapja: A kitiltás nyilvántartásával és a kitiltásról való értesítéssel összefüggésben végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget az Szjtv. 1. § (5c) bekezdése, valamint a felelős játékszervezés részletes szabályairól   szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet 25. § (4) bekezdése írja elő az adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: A kitiltás nyilvántartásban a szervező a játékos alábbi adatait kezeli:

·         családi és utónév,

·         születési családi és utónév,

·         anyja születési neve,

·         születési hely és idő,

·         lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,

·         állampolgárság,

·         azonosító okmány típusa, száma,

·         a kitiltás tényét, indokát, elrendelésének időpontját, eseti jellegét vagy határozott időtartamát tünteti fel.

A kitiltásról szóló értesítés érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

·         elektronikus levélcím (szervező a kitiltásról a játékost a kitiltással egyidejűleg, de legfeljebb a kitiltástól számított 8 munkanapon belül elektronikus levélben köteles értesíteni),

·         a kitiltás ténye, időpontja,

·         a kitiltás alkalmazási köre és indoka.

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak, kivéve a kitiltás tényét, indokát, elrendelésének időpontját, eseti jellegét vagy határozott időtartamát és az alkalmazási körét, amely adatokat az Adatkezelő állítja elő.

Az adatkezelés időtartama: A szervező a nyilvántartás adatait a kitiltás elrendelésétől számított 6 évig kezeli.

A kitiltásról szóló értesítéssel kapcsolatban keletkező adatokat szervező az Szjtv. (7a) bekezdése alapján az adat keletkezésétől számított 6 évig köteles megőrizni.

A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszerhez biztosított szolgáltatásokkal, elérhető funkciókkal összefüggő adatkezelési tevékenységek
Kapcsolódó adatkezelési célok: A nyereményre jogosult játékos kérésére adatkezelő köteles a 2 millió forintot, illetve ennek megfelelő valutaösszeget meghaladó nyereményről annak jogcímét és értékét (forint/deviza) tanúsító igazolást adni.
Adatkezelés jogalapja: A nyereményigazolás kiállítása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget az Szjtv. 1. § (8) bekezdése határozza meg adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és azok forrása: A nyereményigazolásnak tartalmaznia kell a szerencsejáték-szervező és a játékos azonosító adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és időpontját, a szerencsejáték-szervező által a nyereményből levont személyi jövedelemadó összegét.

A nyereményigazolás kiállításához szükséges adatok az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: A nyereményigazolás adatkezelői példányát Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi tranzakció teljesítésének pénzügyi évére vonatkozó tárgyévi beszámoló elfogadásától számított 8 évig kezeli.
Kapcsolódó adatkezelési célok: A fogadási napló a vonatkozó Részvételi szabályzatokban meghatározott felület, amely a fogadó által megfogadott egyes kimeneteleket, és a fogadó fogadásaihoz kapcsolódó további adatokat legalább 30, legfeljebb 180 napra visszamenőleg tartalmazza.
Adatkezelés jogalapja: A fogadási napló nyilvántartása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amelynek értelmében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az érintett adatok nyilvántartása nélkül nem volna biztosítható a fogadási napló nyilvántartása, amely ezáltal nem volna elérhető a játékos számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: A fogadási naplóban kezelt személyes adatok:

·         a fogadás megkötésének időpontja,

·         a fogadás egyedi sorszáma,

·         az egységnyi fogadás(ok) tétje,

·         a fogadás módja (normál fogadás, a kombináció, az egyéb speciális fogadási lehetőség),

·         a fogadási esemény,

·         a megfogadott kimenetel,

·         a megfogadott kimenetel(ek)hez tartozó nyereményszorzó,

·         a fogadás nyertessé vált vagy sem, törölték-e a fogadást vagy az általa tartalmazott valamelyik fogadási eseményt,

·         az összes tét,

·         a nyeremény összege.

 

A személyes adatok a játékos tevékenységéből erednek.

Az adatkezelés időtartama: A fogadási napló a fogadó által megfogadott egyes kimeneteleket és a fogadó fogadásaihoz kapcsolódó további adatokat legalább 30, legfeljebb 180 napra visszamenőleg tartalmazza.
Az adatkezelés célja: A Szerencsejáték Zrt. reklámcélú ajánlatot küld azon természetes személynek, mint reklám címzettjének, aki előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az általa választott elérhetőségi csatornán/csatornákon keresztül, így elektronikus levelezés (e-mail), telefonon történő megkeresés (telefonhívás, SMS), valamint postai levelezés útján közvetlen megkeresés módszerével a játékosi tevékenységének értékelésén (profilalkotáson) alapuló, ahhoz igazodó,

·         a Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékkal kapcsolatos nyereményjátékokról, promóciókról, bónusz akciókról szóló tájékoztatást, valamint

·         a Szerencsejáték Zrt. – vagy Szerencsejáték Zrt. és valamely együttműködő partnere közös – szervezésében lebonyolított egyéb aktivitásban, kezdeményezésben való részvétel lehetőségére vonatkozó felhívást, továbbá

·         a Szerencsejáték Zrt. vagy a tevékenységének népszerűsítésére szolgáló közlést tartalmazó

személyre szabott reklámcélú ajánlatot kapjon.

 

Reklámcélú ajánlatnak minősül bármely a Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékkal kapcsolatos nyereményjáték, promóció, bónusz akció, valamint a Szerencsejáték Zrt. – vagy Szerencsejáték Zrt. és valamely együttműködő partnere közös – szervezésében lebonyolított egyéb aktivitásban, kezdeményezésben való részvétel lehetőségéről szóló tájékoztatás, felhívás, továbbá bármely olyan közlés, amelynek célja a Szerencsejáték Zrt. vagy a tevékenységének népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) bekezdésével összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kerül sor, amely szerint az érintett hozzájárulását adta a személyes adatainak kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását bármely időpontban korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonása esetén adatkezelő a továbbiakban nem közölhet reklámcélú ajánlatokat az érintettel.

A hozzájárulás visszavonására a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül (adatkezelő postai címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.; e-mail címe: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu) történő megkeresés útján, illetve a felhasználó fiókon belül a marketing jellegű megkeresések beállítására szolgáló menüponton belül a játékos általi módosításával lehetséges az adott jelölőnégyzetben található pipa eltávolításával.

Visszavonás esetén a Társaság az online játék kapcsán további reklámokat, promóciós anyagot már nem küld. A visszavonás az internetes játék és fogadási rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás egyéb elemeit nem befolyásolja.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza

·         a nyilatkozó nevét,

·         születési helyét és idejét (ezen adatokra a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bekezdése alapján azért van szükség, mert reklám meghatározott életkorú – jelen esetben 18 éven felüli – személyek számára kizárólag a megjelölt adatok ismeretében küldhető),

·         azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint

·         az önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában megtett nyilatkozatot.

A személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának hiányában az üzleti kapcsolat megszűnéséig, az önkizárás időtartamának elteltéig, illetve a Szerencsejáték Zrt. reklámcélú ajánlatok küldésére vonatkozó szolgáltatásának nyújtásáig tart.
Az adatkezelés célja: A játékos vásárlási és fogadási adatainak elemzése, játékos csoportok (szegmensek) képzése abból a célból, hogy csoportokba történő besorolását követően a Szerencsejáték Zrt. személyre szóló ajánlatokat alakítson ki, jelenítsen meg, reklámcélú tartalom fogadásához kapcsolódó hozzájárulás esetén küldjön a játékosai számára, továbbá üzleti folyamatait ezen információk alapján fejlessze.

Az adatkezelés jelentősége és következménye, hogy a játékos az érdeklődési körének, preferenciáinak megfelelő reklámcélú ajánlatokat, megkereséseket kap, valamint az üzleti folyamatok az említett játékosi adatok figyelembevételével kerül fejlesztésre.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ez a jogos érdek a Társaság bevétele növeléséhez fűződő jogos gazdasági érdeke.

Érintettként Ön jogosult arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a személyes jellemzők értékelésére vonatkozó profilalkotással szemben. Tiltakozása esetén adatkezelő a kapcsolódó személyes adatokat profilalkotás céljából a továbbiakban nem kezeli.

Az adatkezeléssel szemben tiltakozni az adatkezelő alábbi elérhetőségein keresztül van lehetősége:

postai cím: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.;

e-mail cím: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu

telefonon keresztül: 06-1/201-0580

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: Az adatkezelő a vizsgált időszakot alapul véve megvizsgálja a játékosi állományt az általa meghatározott előzetes szempontrendszer alapján. Ennek Során az alábbi személyes adatokat kezeli:

·         a játékosok életkora, neme,

·         a játékos lakhelye,

·         a játékosi szokások/viselkedési minták, így különösen az arra vonatkozó információk, hogy az adott játékos a vizsgált időszakban milyen gyakran játszott és milyen téttel a vizsgálat időpontjához képest a közelmúltban vagy valamely játéktípusban, adott nemzetközi tornán megtett-e tétet, változott-e a szokása a játék gyakorisága és a megtett tétek tekintetében, továbbá, hogy melyek a kedvenc fogadási típusai.

A személyes adatok az érintettől és a játékosi tevékenységéből erednek.

Az adatkezelés időtartama: A személyes jellemzők értékelésére vonatkozó profilalkotás az üzleti kapcsolat megszűnéséig, illetve a tiltakozásnak való helyt adás időpontjáig tart.
Kapcsolódó adatkezelési célok: Az Szerencsejáték Zrt. mint szervező a játékos részére legalább az alábbi önkorlátozó intézkedéseket biztosítja:

·         a játékos kérésére a játékos által meghatározott időszakra az önkizárás lehetőségét,

·         a játékosi egyenlegre teljesített befizetés maximális összegének meghatározását,

·         a tétként megtehető összeg maximumának meghatározását,

·         a veszteség maximális összegének meghatározását,

·         a játékban való részvétel figyelmeztetés nélküli maximális időtartamának meghatározását,

·         a játékban töltött időről figyelmeztető jelzés ismétlődő vagy folyamatos megjelenítését.

A szervező az önkorlátozó intézkedésekről és önkizárásokról, azok számáról, időtartamáról, az önkizáró intézkedések feloldásáról havi nyilvántartást köteles vezetni.

Az adatkezelés a játékos által választott önkorlátozó intézkedés végrehajtása érdekében történik.

Adatkezelés jogalapja: Az önkorlátozó intézkedések biztosítása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a jogi kötelezettséget a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.) 29/I. §-a írja elő, továbbá az Szjtv. felhatalmazása alapján az önkorlátozó intézkedések igénybevételének részletes szabályait a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 5/2021. (X. 21.) SZTFH rendelet 11.§ – 13.§-ai állapítják meg az adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: Az önkorlátozó intézkedés végrehajtása érdekében kezelt személyes adatok:

·           e-mail cím (a szervező a játékos részére az önkorlátozó    intézkedés, illetve az önkizárás kezdőnapján elektronikus levélben tájékoztatást küld),

·         a játékos azonosításhoz szükséges adatai (teljes neve, születési helye és ideje, édesanyja neve, felhasználóneve vagy e-mail címe),

·         az önkorlátozás ténye és időpontja,

·         az önkorlátozó intézkedések köre és alkalmazási időszaka.

·         önkorlátozó intézkedések nyilvántartásában kezelt személyes adatok:

·         információ az önkorlátozó intézkedésekről és önkizárásokról,

·         azok számáról,

·         időtartamáról,

·         az önkizáró intézkedések feloldásáról.

A kezelt személyes adatok az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: Az önkorlátozó intézkedés végrehajtása érdekében végzett adatkezelés az önkorlátozó intézkedés tartalmához igazodik, így az önkorlátozó intézkedést a szervező a játékos választása szerinti – legalább napi, heti vagy havi – bontásban biztosítja. A bontás időtartama alatt legalább napi 24 órát, heti 7 napot, havi 30 napot kell érteni. Az önkorlátozó és önkizáró intézkedés alkalmazását a szervező a játékos részére a játékos választásának közlését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 órán belül biztosítja.

A 180 napot el nem érő időtartamú önkizárás feloldásának nincs helye. A 180 napos vagy azt meghaladó időtartamú önkizárás feloldására a játékos kérelmére legkorábban 180 nap leteltét követően kerülhet sor.

Az önkorlátozó intézkedések nyilvántartásában szereplő személyes adatok kezelése havi nyilvántartásban valósul meg.

Címzettek: Adatkezelő mint szervező az önkorlátozó intézkedések nyilvántartásához a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától távoli hozzáférést biztosít.
Az adatkezelés célja: A fogyasztó a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Társasággal. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni (a továbbiakban: panasz rögzítése).

Az írásbeli panaszt a Társaság a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti (a továbbiakban: panasz megválaszolása).

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelmi panasz kezeléséhez kapcsolódó adatkezelési célok érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ezt a kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

17/A. §-a írja elő az adatkezelő számára.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: A panasz rögzítése érdekében felvett jegyzőkönyv az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

·         a fogyasztó neve, lakcíme,

·         a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

·         a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

·         a fogyasztó aláírása,

·         a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

·         telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panasz megválaszolása érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

·         a fogyasztó neve,

·         a panasz megválaszolásához kapcsolódó elérhetőségi adata,

·         a panasz kivizsgálásának eredménye.

 

A személyes adatok a játékostól származnak, kivéve a panasz rögzítését igazoló és a kivizsgálás eredményét alátámasztó azon személyes adatokat, amelyeket Adatkezelő állít elő.

Az adatkezelés időtartama: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni.
Címzettek: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az ellenőrző hatóságoknak kérésükre köteles bemutatni.

 

Egyenlegfeltöltés biztosítása az OTP Simple Pay rendszerén keresztül
Az adatkezelés célja: A Szervező a játékos részére lehetőséget biztosít a belső egyenlegének OTP Simple Pay rendszerén keresztül végrehajtott fizetési tranzakció útján való feltöltésére. Az adatkezelés célja a játékosi egyenlegfeltöltés ezen módjának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az egyenlegfeltöltés lehetőségének jelen módon történő biztosítása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatok megadása a szolgáltatás biztosításához szükséges.

A kapcsolódó nyilatkozat megtételének hiányában nincs lehetőség a befizetés kezdeményezésére.

A kezelt személyes adatok köre és a személyes adatok forrása: A kezelt személyes adatok:

·         játékosazonosító (player ID) – SzZrt. által generált, a játékos SzZrt. általi azonosítására szolgáló adat,

·         a játékos IP címe, amelyet a tranzakció végrehajtása során használt – az érintettől eredő személyes adat,

·         a játékos e-mail címe – az érintettől eredő személyes adat,

·         tranzakciós adatok (a Szerencsejáték Zrt. mint kereskedői tranzakciós ID azonosítója, a tranzakció összege, a tranzakció befogadásának időpontja, a teljesítés időpontja, a tranzakcióhoz tartozó dátum, fizetési mód) – SzZrt.-nél keletkezett adat,

·         OTP Simple Pay azonosító – az OTP Mobil Szolgáltató Kft.  által generált adat (az érintett tranzakcióról való értesülés céljából kapja meg az adatkezelő),

·         a tranzakció státusza – az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-től származó adat,

·         az érintett nyilatkozata, hogy a saját nevére szóló, törvényi előírásnak megfelelő számlához tartozó bankkártyával kívánja a belső egyenleget feltölteni.

 

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi tranzakció teljesítésének pénzügyi évére vonatkozó tárgyévi beszámoló elfogadásától számított 8 évig kezeli.
Címzett: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-174466).

A fizetési művelet kezdeményezésével a játékos tudomásul veszi, hogy a Szerencsejáték Zrt. (székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.) mint adatkezelő által a Tippmixpro felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére a fizetési művelet lebonyolítása céljából. Az adatkezelő által továbbított adatok az alábbiak:

–          a játékos e-mail címe,

–          tranzakciós adatok (a Szerencsejáték Zrt mint kereskedői tranzakciós ID azonosítója, tranzakció összege).

 Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóból ismerhető meg, amely az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Egyenlegfeltöltés biztosítása a K&H Bank rendszerén keresztül
Az adatkezelés célja: A Szervező a játékos részére lehetőséget biztosít a belső egyenlegének K&H Bank rendszerén keresztül végrehajtott fizetési tranzakció útján való feltöltésére. Az adatkezelés célja a játékosi egyenlegfeltöltés ezen módjának biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az egyenlegfeltöltés lehetőségének jelen módon történő biztosítása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatok megadása a szolgáltatás biztosításához szükséges.

A kapcsolódó nyilatkozat megtételének hiányában nincs lehetőség a befizetés kezdeményezésére.

A kezelt személyes adatok köre és a személyes adatok forrása: A kezelt személyes adatok:

·          játékosazonosító (player ID) – SzZrt. által generált, a játékos SzZrt. általi azonosítására szolgáló adat,

·          a játékos IP címe, amit a tranzakció végrehajtása során használt – az érintettől eredő személyes adat.

·          tranzakciós adatok (Szrt. a kereskedői tranzakciós ID azonosító, a tranzakció összege, a tranzakció befogadásának időpontja, a teljesítés időpontja, a tranzakcióhoz tartozó dátum, fizetési mód) – az érintettől származó személyes adatok,

 

·          K&H tranzakciós azonosító – K&H által generált adat,

·          a tranzakció státusza – K&H által generált adat,

·         az érintett nyilatkozata, hogy a saját nevére szóló, törvényi előírásnak megfelelő számlához tartozó bankkártyával kívánja az egyenleget feltölteni.

·         tokenizált adatként (a játékos választása szerint) a fizetési művelethez használt bankkártya adatai, amelyet az SzZrt. nem tárol azonosítható formában, azt kizárólag maszkolt adatként kapja vissza a fizetési szolgáltatótól. – érintettől származó adat.

Az adatkezelés időtartama A Szervező a személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi tranzakció teljesítésének pénzügyi évére vonatkozó tárgyévi beszámoló elfogadásától számított 8 évig kezeli.
Címzett: K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-338123).
 Egyenlegfeltöltés biztosítása a PayPal rendszerén keresztül
Az adatkezelés célja: A Szervező a játékos részére lehetőséget biztosít a belső egyenlegének PayPal rendszeren keresztül végrehajtott fizetési tranzakció útján való feltöltésére.

Az adatkezelés célja a játékosi egyenlegfeltöltés ezen módjának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az egyenlegfeltöltés lehetőségének jelen módon történő biztosítása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Az adatok megadása a szolgáltatás kifizetésének biztosításához szükséges.
A kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása: A kezelt személyes adatok:

·          a játékos azonosítója (player ID) – SzZrt. által generált, a játékos SzZrt. általi azonosítására szolgáló adat,

·          tranzakciós adatok (PayPal azonosító, tranzakció azonosító, a fizetés ideje, összege),

·          a befizető neve,

·          e-mail címe,

·          Szerencsejáték Zrt. kereskedői tranzakciós ID azonosítója, a tranzakció összege, a tranzakció befogadásának időpontja, a teljesítés időpontja, a tranzakcióhoz tartozó dátum, fizetési mód) – az érintettől származó személyes adatok,

·          a sikeres tranzakció státusza, PayPal tól származó adat,

·          PayPal tranzakció egyedi azonosítója (az érintett tranzakcióról való értesülés céljából kapja meg az adatkezelő).

·          a játékos IP címe, amelyet a tranzakció végrehajtása során használt – az érintettől eredő személyes adat.

 Az adatkezelés időtartama: A Szervező a személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi tranzakció teljesítésének pénzügyi évére vonatkozó tárgyévi beszámoló elfogadásától számított 8 évig kezeli.
Címzett: PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg, Cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349)
Egyenlegfeltöltés biztosítása instant transzfer szolgáltatáson keresztül
Az adatkezelés célja: A Szervező a játékos részére lehetőséget biztosít az egyenleg instant transzfer szolgáltatáson keresztül végrehajtott fizetési tranzakció útján való feltöltésére, amelynek keretében a játékos ennek a befizetési formának a kiválasztását követően választása szerint banki átutalást vagy – a játékos számára egyszerűbb – QR kódos azonnali utalást választhat. Az átutalt összeg az OTP Bankhoz érkezik meg, amely a befizetésről tájékoztatja a Szervező rendszerét, ennek köszönhetően a befizetett összeget a játékos azonnal fogja látni az egyenlegén. Az adatkezelés célja a játékosi egyenlegfeltöltés ezen módjának biztosítása.
Adatkezelés jogalapja: Az egyenlegfeltöltési lehetőség biztosítása érdekében végzett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Az adatok megadása a szolgáltatás kifizetésének biztosításához szükséges.

A kapcsolódó nyilatkozat megtételének hiányában nincs lehetőség a befizetés kezdeményezésére.

A kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása: A kezelt személyes adatok:

·         játékosazonosító (player ID) – SzZrt. által generált, a játékos SzZrt. általi beazonosítására szolgáló adat,

·         a játékos IP címe, amit a tranzakció végrehajtása során használt – az érintettől eredő személyes adat,

·         a játékos e-mail címe,

·         tranzakciós adatok (a Szerencsejáték Zrt mint kereskedői tranzakciós ID azonosító, a tranzakció összege, a tranzakció befogadásának időpontja, a teljesítés időpontja, a tranzakcióhoz tartozó dátum, fizetési mód),

·         OTP Simple Pay azonosító –  az OTP Mobil Szolgáltató Kft.  által generált adat (az érintett tranzakcióról való értesülés céljából kapja meg az adatkezelő),

·         a tranzakció státusza – az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-től származó adat,

·         az érintett nyilatkozata, hogy a saját nevére szóló, törvényi előírásnak megfelelő számláról kezdeményezi a befizetést.

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi tranzakció teljesítésének pénzügyi évére vonatkozó tárgyévi beszámoló elfogadásától számított 8 évig kezeli.
Címzett: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-174466).

A fizetési művelet kezdeményezésével a játékos tudomásul veszi, hogy a Szerencsejáték Zrt. (székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.) mint adatkezelő által a Tippmixpro felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére a fizetési művelet lebonyolítása céljából. Az adatkezelő által továbbított adatok az alábbiak:

–          a játékos e-mail címe,

–          tranzakciós adatok (a Szerencsejáték Zrt mint kereskedői tranzakciós ID azonosítója, tranzakció összege.

 Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóból ismerhető meg, amely az alábbi linken tekinthető meg:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Az adatkezelés célja: A Társaság biztosítja az érintett számára, hogy a felhasználói fiókjában ellenőrizni tudja a bónusz aktív minőségét.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az érintett személyes adatok az bónusz aktív minőségének ellenőrzéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: ·         az érintett által beírt bónuszkód – az érintettől származó adat,

·         az érintett által a reCAPTCHA szolgáltatás igénybevételének ténye és az arra vonatkozó információ, hogy az érintett nem minősül robotnak – adatkezelő által generált adat

·         a visszaigazolt aktív minőség – adatkezelő által generált adat.

Az adatkezelés időtartama: A bónusz aktív minőség ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelés a legkérdezés kezdeményezésétől a visszaigazolás megtörténtéig tart.
Automatizált döntéshozatal: Az érintett által beírt bónuszkód aktív minőségének ellenőrzése során az Adatkezelő részéről automatizált döntéshozatal valósul meg.

Amennyiben az érintett nem kívánja a reCAPTCHA szolgáltatást a robot minősége kizárása érdekében futtatni, úgy az Adatkezelő automatikusan megtagadja az érintett részére a beírt bónuszkódra vonatkozó ellenőrzés futtatását és az ellenőrzés eredményére vonatkozó információk érintettel történő megosztását.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az automatizált döntéssel érintett kérdésben az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az adatkezelés célja: Az érintettnek lehetősége van az online fogadási rendszer felületén nyereménykifizetést kezdeményezni. A nyereménykifizetés az ügyfél által megadott – a saját nevére szóló – bankszámlaszámra történik, amelyet az erre szolgáló felületen az ügyfél elmenthet, illetve több bankszámlaszám elmentésére is lehetőség van. Az így kezdeményezett nyereménykifizetéshez és a bankszámlaszám elmentéséhez az érintett adatok kezelése szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: A nyereménykifizetés lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amelynek értelmében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az érintett adatok megadása és a kapcsolódó nyilatkozat megtételének hiányában nincs lehetőség a nyereménykifizetés kezdeményezésére az említett felületen keresztül.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: ·         az érintett által kezdeményezett kifizetés összege,

·         az érintett által megadott bankszámlaszám/ok, amelyre a kifizetést kezdeményezi,

·         az érintett nyilatkozata, hogy a saját nevére szóló, törvényi előírásnak megfelelő bankszámlaszámot adott meg,

·         a kifizetés kezdeményezésének ténye és időpontja.

A személyes adatok az érintettől származnak.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a kifizetés kezdeményezése során megadott adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig jogosult kezelni.

 

Címzettek: Az Adatkezelő az érintett családi és utónevét, a kifizetni kívánt pénzösszeget és a pénznemet, továbbá a bankszámlaszámot, ahová az érintett a nyeremény kifizetését kezdeményezte az Adatkezelő számlavezető pénzintézetei részére adja át a nyeremény kifizetésének lebonyolítása céljából.

 

Az adatkezelés célja: A játékosnak lehetősége van a felhasználói fiókján belül kezdeményezett nyereménykifizetési igény visszavonására az ehhez szükséges adatkezelési művelet elindításával.
Az adatkezelés jogalapja: A nyereménykifizetés visszavonásával járó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amelynek értelmében az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kapcsolódó adatkezelési művelet kezdeményezése kifizetés visszavonásához szükséges.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: ·         függőben lévő kifizetési igény/ek – az érintettől származó adat,

·         a függőben lévő kifizetési igény/ek törlésére vonatkozó információ – a Társaság által generált adat.

 

Az adatkezelés időtartama: A kifizetés visszavonását biztosító adatkezelési művelet a rendszer által lebonyolításra kerülő átutalási folyamat megindulásáig tart.
Az adatkezelés célja: A játékosnak lehetősége van a felhasználói fiókjához tartozó jelszavát bármikor megváltoztatni a profiljának „Jelszó módosítás” megnevezésű menüpontján belül a kapcsolódó személyes adatok megadásával.
Az adatkezelés jogalapja: A jelszó módosításához kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A meglévő jelszó módosításához az érintett adatok megadása szükséges.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: ·         arra vonatkozó információ, hogy az érintett a jelszó módosítását kezdeményezte,

·         az érintett aktuális jelszava,

·         az érintett által beállított új jelszó,

·         az érintett által a reCAPTCHA szolgáltatás igénybevételének ténye és az arra vonatkozó információ, hogy az érintett nem minősül robotnak.

A jelszómódosításhoz kért adatok az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: Az új jelszó tárolása addig az időpontig tart, amíg azt az ügyfél ismételten lecseréli, ennek hiányában a regisztráció megszüntetéséig kezeli.
Automatizált döntéshozatal: A jelszó módosításával az Adatkezelő részéről automatizált döntéshozatal valósul meg.

Amennyiben az érintett nem kívánja a robot minőség kizárására irányuló reCAPTCHA szolgáltatást lefuttatni, úgy az Adatkezelő automatikusan megtagadja az érintett részére a jelszó megváltoztatását az említett menüponton belül.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az automatizált döntéssel érintett kérdésben az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az adatkezelés célja: A játékosnak lehetősége van az online fogadási rendszer felületén beállítani a szelvényeire vonatkozóan azt, hogy automatikusan el kívánja-e fogadni az élő és a pre-nyereményszorzók változását, vagy minden, a nyereményszorzót érintő változást manuálisan kíván-e elfogadni. Az adatkezelés célja az erre vonatkozó beállításnak a felhasználói fiókon belül történő biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az élő/pre odds szelvénybeállítás az adott beállítás előtti jelölőnégyzet bejelöléséhez kötött.

A kezelt személyes adatok köre és az adatok forrása: ·         az arra vonatkozó információ, hogy az érintett az élő és/vagy a pre-nyereményszorzók változásait automatikusan el kívánja-e fogadni,

·         az arra vonatkozó információ, hogy az érintett csak a magasabb, vagy csak az alacsonyabb, esetleg bármely nyereményszorzó változást automatikusan el kíván fogadni és ezt a nyilatkozatot az élő vagy a pre-nyereményszorzókra vonatkozóan tette-e meg, továbbá

·         az arra vonatkozó információ, hogy az érintett kizárólag manuálisan kívánja elfogadni a nyereményszorzók változását.

A személyes adatok az érintettől származnak.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatot az Szjtv. 1. § (7a) bekezdése alapján az adat keletkezésétől számított 6 évig kezelheti.

 

4. A távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer működtetéséhez igénybe vett adatfeldolgozók

A Szerencsejáték Zrt. mint adatkezelő a távszerencsejáték műszaki-informatikai rendszer működtetéséhez kapcsolódóan az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

 

 1. EveryMatrix Software Limited

Címe: Piazzetta Business Plaza, Level 10, Office 12, Triq Ghar il-Lembi, Sliema, SLM1605, Malta. 

Az adatfeldolgozói tevékenységének megnevezése: a távszerencsejátékra szolgáló műszaki-informatikai rendszer üzemeltetése.

 1. SAS Institute Kft.

Címe: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.;

Cégjegyzékszáma: 01-09-666956;

Adószáma: 12340279-2-43.

Az adatfeldolgozói tevékenységének megnevezése: a kampánymenedzsment és az annak alapjául szolgáló elemzési (profilalkotási) tevékenység ellátása (az ehhez használt programok neve: SAS Enterprise Guide (elemzői felület), SAS Customer Intelligence Studio (kampánymendzsment eszközrendszert biztosító felület), riportolási tevékenység.

 

 • Automizy Marketing-technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.;

Cégjegyzékszáma: 01-10-049748;

Adószáma: 26297332-2-43.

Az adatfeldolgozói tevékenységének megnevezése: hírlevél küldése (a használt program neve: Entermizy).

 

 1. Microsoft Ireland Operations Limited

Címe: Leopardstown, Dublin 18, Ireland.;

Telefonszáma: +353 1 706 3117.

Az adatfeldolgozói tevékenységének megnevezése: a Szerencsejáték Zrt-hez érkezett ügyfélmegkeresésekre küldött elektronikus üzenetek továbbítása, a játékos által eszközölt befizetések azonosítása, a nyereménykifizetések teljesítése (utóbbi kettőhöz a Szerencsejáték Zrt. a Microsoft Dynamics AX 2009 programot használja.)

 

 1. OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Címe: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.;

Cégjegyzékszáma: 01-09-174466;

Adószáma: 24386106-2-4.

Az adatfeldolgozói tevékenységének megnevezése: az egyenlegbefizetésekhez kapcsolódó fizetési tranzakciók végrehajtása, instant transzfer egyenlegbefizetési mód lebonyolítása.

 

 1. K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.;

Cégjegyzékszáma: 01-09-338123;

Adószáma: 26666600-4-43.

Az adatfeldolgozói tevékenységének megnevezése: az egyenlegbefizetésekhez kapcsolódó fizetési tranzakciók végrehajtása, kártyaregisztrációs egyenlegbefizetési mód lebonyolítása.

 

 • PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Címe: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg;

Cégjegyzékszáma: R.C.S. Luxembourg B 118 349;

Adószáma: LU22046007.

Az adatfeldolgozói tevékenységének megnevezése: az egyenlegbefizetésekhez kapcsolódó fizetési tranzakciók végrehajtása PayPal szolgáltatás igénybevételével.

5. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

Az érintettet a jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:
 • a kezelt személyes adatokhoz,
 • az érintett személyes adatok kategóriáihoz,
 • az adatkezelés céljaihoz,
 • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz,
 • azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,
 • az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 54. § (1) bekezdése alapján a Pmt. 30. §-a szerinti bejelentésről és az adatszolgáltatás teljesítéséről, annak tartalmáról, az elemző-értékelő tevékenységről, az ügylet teljesítésének a Pmt. 34. § és a 35. § szerinti felfüggesztéséről, a bejelentő személyéről, valamint arról, hogy az ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás, az ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek a bejelentő tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban maradjon.

 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben
 • a személyes adatokra már nincs szüksége a Társaságnak abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat a Társaságot érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság.
 • Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresését a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: felügyeleti hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye:                   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe:         1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám:              06 1/391-1400

Telefax:                      06 1/391-1410

A Társasággal vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. október 25. napjától hatályos.

Szerencsejáték Zrt.